Regulamin Zakupu E-kart

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Regulamin korzystania z serwisu giffti.com i usług świadczonych przez NetCard Ltd zarejestrowaną pod numerem 09455841 z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: 25 CobbWay, ME159XF, Maidstone

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późnn. zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, i zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
2.NetCard Ltd przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym
odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
– KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia na stronie giffti.com – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek,
– E-GIFTCARD – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do dokonania zakupu określonego w tym dokumencie,
– OKRES WAŻNOŚCI – czas, w którym e-giftcard musi zostać zrealizowana. Po upływie tego okresu REALIZACJA nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI wynosi 36 miesięcy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bądź od daty zakupu.
– OBDAROWANY – osoba, która po otrzymaniu e-giftcard i okazaniu jest uprawniona do REALIZACJI ZAKUPU, określonego w niniejszym regulaminie,
– WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca/e karty podarunkowe,
– SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY – zwany dalej G-SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu własnego algorytmu i procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,
– NUMER KARTY – jest to ciąg cyfr który identyfikuje konkretną e-GIFTCARD i jest niezbędny do realizacji.
– CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je do wysyłki email realizującemu.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamówienie następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez G-SYSTEM tj.:
a. wybranie e-karty, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,
b. wybranie sposobu, w jaki e-karta zostanie KLIENTOWI dostarczona.
c. klikniecie przycisku „dalej”,
d. zaakceptowanie podanych swoich niezbędnych danych,
e. wybranie sposobu dokonania płatności, (Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl)
f. kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
h. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
i. po zaksięgowaniu wpłaty serwis przesyła na podany przez KLIENTA email wszelkie informacje dotyczące e-karty: tj: wzór, datę ważności, kwotę oraz odpowiedni numer e-karty.
2. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i płacę ”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z NetCard Ltd.
3. OBDAROWANY może zrealizować otrzymaną e-kartę w OKRESIE WAŻNOŚCI.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Giffti.com zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania E-GIFTCARD drogą mailową, jeżeli nie został jeszcze zrealizowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Giffti.com pisemnie na adres spółki lub na adres kontakt@giffti.com i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.
2. NetCard Ltd zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności.
3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane drogą elektroniczną są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.

V. PRAWO Giffti.com ( NetCard Ltd ) DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Giffti.com zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami – wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona opłata.
2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji z powodów niezależnych od Giffti.com takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VI. WSPÓŁPRACA z WYKONAWCAMI oraz współpraca z innymi firmami

1. Giffti.com współpracuje z firmami i podmiotami cieszącymi się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży.
2. Giffti.com podejmuje również współpracę z firmami, które nie są WYKONAWCAMI, a które kooperując z serwisem Giffti.com promują swoje usługi lub produkty. W takiej sytuacji – kooperacji z innymi podmiotami, regulamin niniejszy jest wiążący, chyba że co innego wynika z zawartej umowy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
2. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody.
3. Wykorzystanie przez NetCard Ltd zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.
4. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
5. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Giffti.com swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Materiały zamieszczone w Serwisie giffti.com(teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia NetCard Ltd lub innego właściciela praw autorskich.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem Giffti.com zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, w tym także za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
3. Giffti.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie E-GIFTCARD wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji e-giftcard traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.
4. NetCard Ltd może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NetCard Ltd, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.